СУ "Методий Драгинов"

План прием за учебната 2018/2019 година

Заявление за записване на ученици в 1. клас за учебната 2018/2019 година

Заповед на директора за план-приема в 1. клас

 

План - прием в 1. клас

 • Брой паралелки – 3;
 • Брой на местата в паралелките – според ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и ДОС за финансиране на институциите;
 • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование ;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

График на дейностите по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2017/2018 година .

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за първи етап на класиране:

 • Заявление по образец
 • Копие на удостоверение за раждане

до 31.05.2018 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

04.06.2018 г.

3.

Записване на приетите от първи етап на класиране ученици чрез представяне на:

 • Удостоверение за задължително предучилищно образование - оригинал

от 04.06.2018 г.
до 11.06.2018 г.

4.

Обявяване на списъците на записалите се ученици по паралелки и броя на незаетите места след първи етап на класиране

12.06.2018 г.

5.

Попълване на свободните места

от 13.06.2018 г.
до началото на учебната година

6.

Обявяване на списъците на приетите ученици след попълване на свободните места в паралелките

14.09.2018 г.

7.

Изпращане на сведение до Община Велинград за децата, записани в първи клас за учебната 2018/2019 година.

17.09.2018 г.

 

План прием за учебната 2017/2018 година

График на дейностите по приемане на ученици

Иформация относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година

План - прием в 9. клас (след завършен 8. клас)

 1. Профилирана паралелка - 1бр. профил "Природоматематически"

  • Мотиви:
   Направена е анкета сред учениците, завършващи осми клас, в която посочват като предпочитани за изучаване предметите химия и биология. Една голяма част от завършващите средно образование драгиновски ученици кандидатстват във ВУЗ с изпити по тези предмети и са принудени да вземат частни уроци. Разкриването на такава паралелка ще подпомогне подготовката на учениците и ще облекчи техните родители.
   Училището разполага с много добра материално – техническа база за осъществяване на обучението. Преподавателите са мотивирани и квалифицирани – 1 с II ПКС; 9 с IV ПКС и 24 с V ПКС.

  • Срок на обучение: 4 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • БЕЛ /удвоена оценка/
    • Билогия и ЗО /удвоена оценка/
    • ФВС
 2. Паралелка за професионална квалификация - 1 бр. - специалност "Производство на облекло"

  • Мотиви:
   Една част от учениците и техните родители желаят да получат професионално образование. В община Велинград не съществува обучение по  тази специалност. Разкриването на такава паралелка ще даде възможност на завършилите учениците за професионална реализация в няколкото шивашки предприятия в региона. Тази паралелка е алтернатива и за учениците със СОП, които в осми клас са 2, а останали от миналата година – 4.

  • Срок на обучение: 4 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • удвоената оценка по БЕЛ,
    • удвоената оценка по география и икономика и
    • оценката по изобразително изуство

План - прием в 8. клас (след завършен 7. клас)

 1. Профилирана паралелка - 1бр. профил "Предприемачески"

  • Мотиви:
   Обучението по този профил дава възможност за изграждане на основни знания, умения и отношения за успешно продължаване в университет и стартиране на собствен бизнес. Обучението акцентира върху развитието на предприемаческата култура и произтичащите от нея качества, умения и отношения към предприемачество, които са предпоставка за развиване на иновативност и инициативност у младите хора, способност за работа в екип, чувство за отговорност и мотивация за успех.
   Училището разполага с необходимите квалифицирани педагогически специалисти за осъществяване на обучението.

  • Срок на обучение: 5 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
   • НВО – математика /удвоена оценка/
   • Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • БЕЛ
    • ФВС
 2. Паралелка за професионална квалификация - 1 бр. - специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", професия "Моделиер - технолог на облекло"

  • Мотиви:

   • На територията на село Драгиново съществуват едно малко и две големи шивашки предприятия, които имат нужда от специалисти. В община Велинград има още няколко малки шивашки предприятия. След придобиване на професия учениците биха могли да разкрият и самостоятелни ателиета и да стартират собствен бизнес в региона. В община Велинград не съществува паралелка с подобна специалност.
    Училището разполага с материална база и има възможност за оборудване на кабинет за професионална подготовка.
    Получено е становище от най-голямото шивашко предприятие с около 250 работни места в региона – Бианка Велинград ЕООД  - за подпомагане на изграждането на кабинет за професионална подготовка и за производствена практика на учениците.
    Наличие на местен специалист – инженер по специалността „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“  и магистратура „Педагогика и социален формат в изобразителното изкуство“.

  • Срок на обучение: 5 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
   • НВО – математика /удвоена оценка/
   • Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • БЕЛ
    • география и икономика

 

План - прием в 5. клас

 • Брой паралелки – 3;
 • Брой на местата в паралелките – според ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и ДОС за финансиране на институциите;
 • Организация на учебния ден – полудневна;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

 

 

 

Целодневна организация на учебния ден

 • I клас – 2 групи
 • II клас –2 групи
 • III клас - 1 група
 • IV клас -  2 групи

 

 

Заповед на Директора за училищен план – прием за учебната 2017/2018 г. в Средно училище "Методий Драгинов"