СУ "Методий Драгинов"

План - прием в 1. и 5. клас
за учебната 2019/2020 година

 

Заповед на директора за план - прием в 1. и 5. клас учебната 2019/2020 година

График на дейностите по прием на ученици в първи клас и комисия за изпълнение на училищния план – прием за учебната 2019/2020

I.План – прием в I клас:

 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 22;
 • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

II. План – прием в V клас:

 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 29;
 • Организация на учебния ден – полудневна;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

III.Целодневна организация на учебния ден:

 • I клас – 2 /две/ групи
 • II клас –2 /две/ групи
 • III клас - 2 /две/ групи
 • IV клас -  2 /две/ групи

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление по образец;

2. Копие на удостоверение за раждане на детето;

3. Удостоверение за задължително предучилищно образование-оригинал (представя се до 11.06.2019 г.).  

 

 

План прием за учебната 2018/2019 година

Държавен План - прием в 8. клас (след завършен 7. клас)

Профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език

Профил: „Природни науки“

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда; Английски език и ФВС

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване: НВО-БЕЛ (удвоена оценка); НВО-математика (удвоена оценка); оценки от свидетелството за завършено основно образование  - Биология и здравно образование и ФВС

 

Паралелка за придобиване на професионална квалификация по специалността:
„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

Професия: МОДЕЛИЕР – ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици:13
Балообразуване: НВО-БЕЛ (удвоена оценка); НВО-математика (удвоена оценка); оценки от свидетелството за завършено основно образование  - БЕЛ и изобразително изкуство.

 

Паралелка за придобиване на професионална квалификация по професията:
„Техник по транспортна техника“

с придобиване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 13
Балообразуване: НВО-БЕЛ /удвоена оценка/; НВО-математика /удвоена оценка/; Оценки от свидетелството за завършено основно образование - БЕЛ и Технологии

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

20.06 – 26.06.2018г. вкл.: ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

До 03.07.2018г.: Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-ви етап на класиране

04.07 – 06.07.2018г. вкл.: ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ на 1-ви етап и подаване на заявления за 2-ри етап

До 12.07.2018г. вкл.: Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ри етап на класиране

13.07 – 17.07.2018г. вкл.: ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ от 2-ри етап и подаване на заявления за 3-ти етап

19.07.2018г. вкл.: Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 2-ри етап на класиране

20.07 – 24.07.2018г. вкл. .:ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в 3-ти етап на класиране

До 26.07.2018г. вкл.: Обявяване на списъците с приетите ученици на 3-ти етап на класиране

27.07 – 30.07.2018г.: вкл. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ от 3-ти етап

02.08.2018г. вкл.: Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 3-ти етап на класиране