СУ "Методий Драгинов"

План прием за учебната 2017/2018 година

График на дейностите по приемане на ученици

Иформация относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година

План - прием в 9. клас (след завършен 8. клас)

 1. Профилирана паралелка - 1бр. профил "Природоматематически"

  • Мотиви:
   Направена е анкета сред учениците, завършващи осми клас, в която посочват като предпочитани за изучаване предметите химия и биология. Една голяма част от завършващите средно образование драгиновски ученици кандидатстват във ВУЗ с изпити по тези предмети и са принудени да вземат частни уроци. Разкриването на такава паралелка ще подпомогне подготовката на учениците и ще облекчи техните родители.
   Училището разполага с много добра материално – техническа база за осъществяване на обучението. Преподавателите са мотивирани и квалифицирани – 1 с II ПКС; 9 с IV ПКС и 24 с V ПКС.

  • Срок на обучение: 4 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • БЕЛ /удвоена оценка/
    • Билогия и ЗО /удвоена оценка/
    • ФВС
 2. Паралелка за професионална квалификация - 1 бр. - специалност "Производство на облекло"

  • Мотиви:
   Една част от учениците и техните родители желаят да получат професионално образование. В община Велинград не съществува обучение по  тази специалност. Разкриването на такава паралелка ще даде възможност на завършилите учениците за професионална реализация в няколкото шивашки предприятия в региона. Тази паралелка е алтернатива и за учениците със СОП, които в осми клас са 2, а останали от миналата година – 4.

  • Срок на обучение: 4 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • удвоената оценка по БЕЛ,
    • удвоената оценка по география и икономика и
    • оценката по изобразително изуство

План - прием в 8. клас (след завършен 7. клас)

 1. Профилирана паралелка - 1бр. профил "Предприемачески"

  • Мотиви:
   Обучението по този профил дава възможност за изграждане на основни знания, умения и отношения за успешно продължаване в университет и стартиране на собствен бизнес. Обучението акцентира върху развитието на предприемаческата култура и произтичащите от нея качества, умения и отношения към предприемачество, които са предпоставка за развиване на иновативност и инициативност у младите хора, способност за работа в екип, чувство за отговорност и мотивация за успех.
   Училището разполага с необходимите квалифицирани педагогически специалисти за осъществяване на обучението.

  • Срок на обучение: 5 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
   • НВО – математика /удвоена оценка/
   • Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • БЕЛ
    • ФВС
 2. Паралелка за професионална квалификация - 1 бр. - специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", професия "Моделиер - технолог на облекло"

  • Мотиви:

   • На територията на село Драгиново съществуват едно малко и две големи шивашки предприятия, които имат нужда от специалисти. В община Велинград има още няколко малки шивашки предприятия. След придобиване на професия учениците биха могли да разкрият и самостоятелни ателиета и да стартират собствен бизнес в региона. В община Велинград не съществува паралелка с подобна специалност.
    Училището разполага с материална база и има възможност за оборудване на кабинет за професионална подготовка.
    Получено е становище от най-голямото шивашко предприятие с около 250 работни места в региона – Бианка Велинград ЕООД  - за подпомагане на изграждането на кабинет за професионална подготовка и за производствена практика на учениците.
    Наличие на местен специалист – инженер по специалността „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“  и магистратура „Педагогика и социален формат в изобразителното изкуство“.

  • Срок на обучение: 5 години
  • Форма на обучение: дневна
  • Брой ученици: 26
  • Балообразуване:
   • НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
   • НВО – математика /удвоена оценка/
   • Оценки от свидетелството за завършено основно образование:
    • БЕЛ
    • география и икономика

 

План - прием в 5. клас

 • Брой паралелки – 3;
 • Брой на местата в паралелките – според ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и ДОС за финансиране на институциите;
 • Организация на учебния ден – полудневна;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

 

 

 

План - прием в 1. клас

 • Брой паралелки – 3;
 • Брой на местата в паралелките – според ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и ДОС за финансиране на институциите;
 • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование ;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

График на дейностите по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2017/2018 година

 1. Подаване на документи за първи етап на класиране:
  1. Заявление по образец
  2. Копие на удостоверение за раждане
 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
 3. Записване на приетите от първи етап на класиране ученици чрез представяне на:
  1. Удостоверение за задължително предучилищно образование - оригинал
 4. Обявяване на списъците на записалите се ученици по паралелки, класните ръководители и броя на незаетите места след първи етап на класиране
 5. Попълване на свободните места
 6. Обявяване на списъците на приетите ученици след попълване на свободните места в паралелките
 7. Изпращане на сведение до Община Велинград за децата, записани в първи клас за учебната 2017/2018 година.

 

Целодневна организация на учебния ден

 • I клас – 2 групи
 • II клас –2 групи
 • III клас - 1 група
 • IV клас -  2 групи

 

 

Заповед на Директора за училищен план – прием за учебната 2017/2018 г. в Средно училище "Методий Драгинов"