Прием в 8. клас

 

СПИСЪК ИЗДАТЕЛСТВА УЧЕБНИЦИ ООП

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/ СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФEСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ