СУ "Методий Драгинов"

Графици

График за провеждане на контролните работи през първия учебен срок на учебната 2016/2017година

                       Учебни      
                           предмети
Клас
 /паралелка/

МЕСЕЦ

Български език и литература

Математика

I А клас

Контролни работи

ІХ

 

26.09.2016г.

Х

04.10.2016г.

19.10.2016г.

ХІ

02.11.2016г.
24.11.2016г.

 

ХІІ

 

12.12.2016г.

І

27.01.2017г.

09.01.2017г.

I Б клас

Контролни работи

ІХ

 

28.09.2016г.

Х

04.10.2016г.

24.10.2016г.

ХІ

02.11.2016г.
24.11.2016г.

 

ХІІ

 

15.12.2016г.

І

31.01.2017г.

11.01.2017г.

I В клас

Контролни работи

ІХ

 

28.09.2016г.

Х

04.10.2016г.

24.10.2016г.

ХІ

02.11.2016г.
24.11.2016г.

 

ХІІ

 

15.12.2016г.

І

31.01.2017г.

11.01.2017г.

                 Учебни
 предмети
Клас
/паралелка/

МЕСЕЦ

Български език и литература

Математика

Околен свят

II А клас

Контролни работи

ІХ

30.09.2016г.

28.09.2016г.

 

Х

 

18.10.2016г.

03.10.2016г.

ХІ

07.11.2016г.

 

 

ХІІ

12.12.2016г.

09.12.2016г.

19.12.2016г.

І

 

 

 

II Б клас

Контролни работи

ІХ

29.09.2016г.

28.09.2016г.

 

Х

18.10.2016г.

 

03.10.2016г.

ХІ

 

04.11.2016г.

 

ХІІ

08.12.2016г.

13.12.2016г.

19.12.2016г.

І

 

 

 

                Учебни  
 предмети
Клас
/паралелка/

МЕСЕЦ

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

 

III А клас

Контролни работи

ІХ

 

 

26.09.2016г.

27.09.2016г.

Х

13.10.2016г.

06.10.2016г.

17.10.2016г.

27.10.2016г.

ХІ

23.11.2016г.

 

 

17.11.2016г.

ХІІ

22.12.2016г.

06.12.2016г.
19.12.2016г.

05.12.2016г.

 

І

 

 

23.01.2017г.

17.01.2017г.

III Б клас

Контролни работи

ІХ

 

 

20.09.2016г.

29.09.2016г.

Х

14.10.2016г.

06.10.2016г.

 

 

ХІ

18.11.2016г.

 

29.11.2016г.

03.11.2016г.
17.11.2016г.

ХІІ

23.12.2016г.

05.12.2016г.
19.12.2016г.

 

 

І

27.01.2017г.

 

24.01.2017г.

12.01.2017г.

III В клас

Контролни работи

ІХ

21.09.2016г.

 

20.09.2016г.

29.09.2016г.

Х

18.10.2016г.

06.10.2016г.

 

 

ХІ

23.11.2016г.

 

29.11.2016г.

03.11.2016г.
18.11.2016г.

ХІІ

27.12.2016г.

05.12.2016г.
19.12.2016г.

 

 

І

 

 

24.01.2017г.

12.01.2017г.

                Учебни  
 предмети
Клас
/паралелка/

МЕСЕЦ

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

 

IV А клас

Контролни работи

ІХ

 

 

20.09.2016г.

 

Х

04.10.2016г.

10.10.2016г.

 

06.10.2016г.

ХІ

11.11.2016г.

10.11.2016г.

22.11.2016г.

 

ХІІ

08.12.2016г.

09.12.2016г.

 

01.12.2016г.

І

13.01.2017г.

20.01.2017г.

17.01.2017г.

 

IV Б клас

Контролни работи

ІХ

 

 

19.09.2016г.

 

Х

04.10.2016г.

06.10.2016г.

 

10.10.2016г.

ХІ

10.11.2016г.

 

15.11.2016г.

 

ХІІ

13.12.2016г.

12.12.2016г.

 

19.12.2016г.

І

18.01.2017г.

 

17.01.2017г.

 

IV В клас

Контролни работи

ІХ

30.09.2016г.

 

17.09.2016г.

28.09.2016г.

Х

 

04.10.2016г.

 

 

ХІ

11.11.2016г.

03.11.2016г.

10.11.2016г.

30.11.2016г.

ХІІ

09.12.2016г.

13.12.2016г.

 

 

І

16.01.2017г.

26.01.2017г.

13.01.2017г.

25.01.2017г.

 

 

 

 

График за провеждане на часовете

І - ІV клас
  време

мин.

1-ви час    
междучасие    
2-ри час    
междучасие    
3-ти час    
голямо межд.    
4-ти час    
междучасие    
5-ти час    
междучасие    
6-ти час    
междучасие    
7-ми час    
V - ХІ клас
  време

мин.

1-ви час 7:45 - 8:30 45
междучасие 8:30 - 8:40 10
2-ри час 8:40 - 9:25 45
междучасие 9:25 - 9:35 10
3-ти час 9:35 -10:20 45
голямо межд. 10:20 - 10:40 20
4-ти час 10:40 -11:25 45
междучасие 11:25 - 11:35 10
5-ти час 11:35 -12:20 45
междучасие 12:20 - 12:30 10
6-ти час 12:30-13:15 45
междучасие 13:15 - 13:25 10
7-ми час 13:25-14:10 45
Извънредно - 40 мин. часове
  време

мин.

1-ви час 7:45 - 8:25 40
междучасие 8:25 - 8:35 10
2-ри час 8:35 - 9:15 40
междучасие 9:15 - 9:25 10
3-ти час 9:25 -10:05 40
междучасие 10:05 - 10:15 10
4-ти час 10:15 -10:55 40
междучасие 10:55 - 11:05 10
5-ти час 11:05 -11:45 40
междучасие 11:45 - 11:55 10
6-ти час 11:55-12:35 40
междучасие 12:35 - 12:45 10
7-ми час 13:45-13:25 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с едносменен режим.
 •  Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I - задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, заниманията по интереси и организиран отдих - след обяд.
 •  Целодневна организация на учебния ден се осъществява в полуинтернатни групи в 1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас.
 •  Часовете по СИП, час на класа и допълнителните часове по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” се провеждат извън утвърденото седмично разписание по утвърдени  от директора графици.
 •  Училището е отворено в работните дни от 7:00 ч. до 18:00 ч.
 •  Продължителността на работното време на учителите и служителите е 8 часа.

Продължителност  на учебните часове и междучасия:
Начало на учебните занятия:

 • за начален етап І-ІІ клас - 8:00 ч.
 • за начален етап ІІІ-ІV клас - 7:50 ч.
 • за прогимназиален етап V-VІІІ клас - 7:45 ч.
 • за гимназиален етап ІХ-ХІІ клас - 7:45 ч.

Продължителност на учебните часове и занятия:

 • I-II клас - 35 минути
 • III-IV клас - 40 минути
 • V-ХII клас - 45 минути

Междучасия:
За учениците от I - II клас:

 • малките междучасия -10 минути
 • голямо междучасие - 25 минути - след третия  учебен час

За  учениците от III-IV клас:

 • малките междучасия - 10 минути
 • голямо междучасие - 25 минути - след третия  учебен час

За  учениците от V-ХII клас:

 • малките междучасия - 10 минути
 • голямо междучасие - 20 минути - след третия учебен час

 

Ваканции и неучебни дни

    Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2013/2014 година:

01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. вкл. есенна  
24.12.2013 г. – 05.01.2013 г. вкл. коледна  
01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. зимна  
29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас

 

Неучебни дни:

21.05.2014 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2014 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

05.02.2014 г.


Край на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:
15.05.2014 г. – XII клас (13 учебни седмици)
22.05.2014 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
30.05.2014 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
13.06.2014 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2014 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2014 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 

График за класните работи

 

График за контролните работи

 

В НАЧАЛОТО