СОУ "Методий Драгинов"

Преподаватели в СОУ "Методий Драгинов"

преподавателите в СОУ "Методий Драгинов" на 17.09.2012 г. Мильо Келчев

Настоящи и бивши преподаватели в СУ "Методий Драгинов"
при откриването на 2016/2017 учебна година (15.09.2016 г.)

График за консултации на преподаватели с ученици
за за първи срок на учебната 2016/2017 година

Преподавател

Консултации по класове

Ден и час на провеждане

1.

Мими Карова

Петък

11 20 – 11 55

2.

Ибриям Налбантов

Петък

11 20 – 11 55

3.

Маргарита Дженева

Четвъртък

11 20 – 11 55

4.

Албена Бушнакова

IIа

Вторник

12 40 – 13 15

5.

Емилия Тахчиева

IIб

Понеделник

12 05 – 12 40

6.

Светла Белева

IIIа

Понеделник

12 10 – 12 50

7.

Юлия Тахчиева

IIIб

Четвъртък

12 15 – 12 55

8.

Димитър Райчев

IIIв

Сряда

12 10 – 12 50

9.

Велко Радичев

IVа

Понеделник

12 15 – 12 55                                                                           

10.

Димитрия Обретенова

IVб

Понеделник

12 10 – 12 50

11.

Янка Спасова

IVв

Четвъртък

12 10 – 12 50

12.

Мариана Радева

Vа,б,в,VIа,б,в ,
VIIа,б,в ,VIII а, б

Понеделник

13 40 – 14 25

13.

Венцислав Атипов

Vа,б,в,VIа,б,в ,VIIа,б,в ,
VIIIа, б, XIIа

Сряда

13 40 – 14 25

14.

Мария Водева

Vв,   VIIв

Понеделник

13 40 – 14 25

15.

Елена Боянова

VIа,б,в , VIIа,б,в

Четвъртък

13 40 – 14 25

16.

Миглена Садъкова

Vб , VIа,б,в

Сряда

13 40 – 14 25

17.

Еми Чикерова

XIIа

Сряда

13 40 – 14 25

18.

Мария Цопанова

Vа,б,в , VIIа,б,в

Вторник

14 35 – 15 20

19.

Милен Налбантов

Vа,б,в,VIа,б,в,VIIа,б,в,
VIIIа, б, XIIа

Сряда

13 40 – 14 25

20.

Гергана Манушова

IIIа, IIIб,  IIIв,
 IVа, IVб, IVв

Вторник

13 00 – 13 40

21.

Асен Садъков

Vа,б,в, VIIIа, б, XIIа

Понеделник

13 40 – 14 25

22.

Юлия Радкова

VIIIа, б

Понеделник

13 40 – 14 25

23.

Емине Болутова

VIа, VIIа,б, XIIа

Четвъртък

13 40 – 14 25

24.

Василка Вецова

Vа,б, VIб,в

Понеделник

13 40 – 14 25

25.

Джумалие Чолакова

VIа,б,в, VIIIа, б

Сряда

13 40 – 14 25

26.

Роза Кафеджиева

Vв, VIIIа, б, XIIа

Сряда

13 40 – 14 25

27.

Медиха Мазълова

VIа, VIIа,б,в ,VIIIа, б, XIIа
VIIIа, б

Понеделник

13 40 – 14 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици за първи срок за учебната 2016/2017 година

Клас

Ден и час на провеждане

Класен ръководител

Іа

Вторник

12 00 – 12 45

Мими Карова

I6

Вторник

12 00 – 12 45

Ибриям Налбантов

Вторник

12 00 – 12 45

Маргарита Молова-Дженева

  IIа

Вторник

12 00 – 12 45

Албена Бушнакова

 IIб

Петък

12 00 – 12 45

Емилия Тахчиева

ІІIа

Сряда

12 10 – 12 55

Светла Белева

ІІIб

Понеделник

11 30 – 12 15

Юлия Тахчиева

ІІI в

Четвъртък

12 10 – 12 55

Димитър Райчев

IVа

Понеделник

11 20 – 12 05

Велко Радичев

IVб

Сряда

11 30 – 12 15

Димитрия Обретенова

IVв

Вторник

11 20 – 12 05

Янка Спасова

Вторник

11 50 – 12 35

Марияна Радева

Четвъртък

11 50 – 12 35

Венцислав Атипов

Сряда

12 35 – 13 20

Мария Водева

VIа

Сряда

12 00 – 12 45

Любка Папаркова

VIб

Четвъртък

11 50 – 12 35

Елена Боянова

VIв

Петък

11 50 – 12 35

Миглена Садъкова

VIIа

Четвъртък

13 40 – 14 25

Еми Чикерова

VIIб

Вторник

12 45 – 13 30

Мария Цопанова

VIIв

Четвъртък

13 40 – 14 25

Милен Налбантов

VIIIa

Вторник

12 10 – 12 55

Гергана Манушова

VIIIб

Четвъртък

12 45 – 13 30

Венера Тодорова

ХIIа

Четвъртък

11 50 – 12 35

Асен Садъков

 

Допълнително провеждане на часа за всички класове: последния четвъртък от   месеца - от 17:00  до 17:45 часа.

 

В НАЧАЛОТО